Gweminarau

Mae cynllun grantiau Hub Cymru Africa yn galluogi unigolion, grwpiau cymunedol a sefydliadau ar hyd a lled Cymru i gael mynediad at gyllid ar gyfer prosiectau Cymru-Affrica graddfa fach. Mae hyd at £180,000 ar gael bob blwyddyn, ac mae isafswm o £50,000 y flwyddyn wedi cael ei glustnodi ar gyfer gweithgareddau iechyd sy'n cynnwys GIG Cymru neu Iechyd Cyhoeddus Cymru. 

Bydd gweminarau yn cael eu cynnal ar y dyddiadau canlynol i egluro'r rhaglen grantiau, y meini prawf cymhwystra, y ffurflenni cais am grantiau, a’r dogfennau eraill sydd angen eu cyflwyno. Bydd cyfle hefyd i ofyn cwestiynau ar y diwedd. Bydd pob gweminar yn para am hyd at 1.5 awr. 

Beth yw gweminar? 

Gweminar yw enw cryno am seminar ar y we. Mae'n gyfarfod / seminar byw ar y rhyngrwyd, a gall fod yn gyflwyniad, cyfarfod, darlith neu seminar hyfforddi. Mae grŵp o bobl yn gallu ymuno â gweminar, sy'n cael ei harwain gan westeiwr (sef tîm Hub Cymru Africa). Fel arfer, mae’r gwesteiwr yn rhoi cyflwyniad llafar a gweledol, e.e. siarad tra'n dangos cyflwyniad Powerpoint y bydd yr holl gyfranogwyr yn ei weld a’i glywed yr un pryd. Yna, gall y cyfranogwyr ofyn cwestiynau- ar lafar neu drwy deipio eu cwestiwn mewn bocs 'sgwrsio'. Os nad ydych chi wedi cymryd rhan mewn gweminar o'r blaen, peidiwch â phoeni, mae’n hawdd! Rhowch gynnig arni! 

Cyfarwyddiadau ar gyfer cymryd rhan mewn gweminar:  

Yr unig bethau hanfodol sydd eu hangen arnoch yw dyfais fel cyfrifiadur neu dabled sydd wedi'i gysylltu â’r rhyngrwyd ac sy’n eich galluogi i glywed sŵn (h.y. mae ganddo seinyddion sy'n eich galluogi i glywed pethau’n cael eu chwarae ar y rhyngrwyd, a hefyd,  meicroffon wedi’i adeiladu i mewn er mwyn i chi allu cael eich clywed a siarad hefyd, a chael pobl i wrando arnoch chi - os gallwch ddefnyddio eich dyfais i gael galwadau skype, er enghraifft, yna bydd yn gweithio’n iawn). Gall seinyddion a meicroffonau sydd wedi’u cysylltu’n allanol gael eu defnyddio os yw eich dyfais yn caniatáu ar gyfer hyn. Heb seinyddion, ni fyddwch yn clywed y cyflwyniad. Gallwch ddal i ofyn cwestiynau heb feicroffon (gweler y cyfarwyddiadau isod). Mae angen i'ch cysylltiad â’r rhyngrwyd fod yn gymharol sefydlog, ond nid oes rhaid iddo fod yn gysylltiad cyflym. 

Dyma’r broses ar gyfer defnyddio ac ymuno â gweminar: 

  • Cofrestrwch isod i roi gwybod eich bod chi eisiau ymuno â’r weminar, a rhowch eich cyfeiriad e-bost
  • Ymhen dipyn, byddwch yn derbyn e-bost gan y gwesteiwr gyda dolen wefan i’r weminar (a fydd ond yn dod yn actif ac yn ‘fyw’ pan fydd y weminar ar fin dechrau)
  • Ar adeg cychwyn y weminar, cliciwch ar y ddolen wefan a dilynwch unrhyw gyfarwyddiadau a roddir – gwnewch yn siŵr bod gennych eich clustffonau a’ch meicroffonau ychwanegol gyda chi yn barod (os ydych eisiau eu defnyddio)
  • Bydd bocs 'sgwrsio’ yn ymddangos, y gellir ei ddefnyddio i ofyn cwestiynau (‘codi eich llaw' a theipio cwestiynau) yn nes ymlaen. Cadwch y bocs hwn ar agor, ond symudwch ef i un ochr, fel eich bod yn gallu gweld y cyflwyniad ar y brif sgrîn.
  • Peidiwch â disgwyl siarad yn uniongyrchol gyda’r gwesteiwyr cyn gynted ag y byddwch yn ymuno â'r weminar - efallai y byddant yn gwneud y cyfranogwyr yn ‘fud’ tra’u bod yn gwneud y cyflwyniad (sy'n atal sŵn yn y cefndir rhag ymyrryd â'r prif gyflwyniad). Bydd y gwesteiwr yn gwybod eich bod wedi logio i mewn i'r weminar beth bynnag.
  • Gwrandewch a gwyliwch y cyflwyniad
  • Pan fydd y gwesteiwr yn barod, byddant yn gwahodd cwestiynau - naill ai ar lafar, neu gallwch eu teipio i mewn i'r bocs 'sgwrsio'. Gallwch glicio ar fotwm yn y bocs ‘sgwrsio’ sy'n dangos eich bod eisiau gofyn cwestiwn ar lafar, yna gall eich gwesteiwr bwyso'r botwm mud i ffwrdd fel eu bod nhw (a phawb arall) yn gallu eich clywed. Bydd pobl yn y tîm hefyd yn monitro'r bocs sgwrsio ac yn ateb y cwestiynau sy'n cael eu teipio i mewn gan y cyfranogwyr yno yn uchel.
  • Bydd y weminar yn dod i ben pan fydd y gwesteiwr yn gadael.  Gallwch adael y weminar yn gynnar os ydych yn dymuno, drwy gau'r dudalen we i lawr (ond gallwch wrando ar yr holl gwestiynau ar y diwedd os ydych yn dymuno). 
  • Bydd y gwesteiwr yn egluro beth sy’n digwydd ac yn rhoi cyfarwyddiadau ar bob cam wrth iddynt fynd drwy’r weminar. 

Sylwch fod pob gweminar yn ailadrodd yr un wybodaeth, felly dim ond mewn un ohonynt y byddai’n rhaid i chi gymryd rhan ynddi. Mae'n rhaid i chi ymuno â'r weminar ar yr amser cychwyn a nodir os ydych chi eisiau clywed y cyflwyniad. Gallwch ymuno â'r weminar yn hwyr, ond ni fyddwn yn ailadrodd yr holl wybodaeth a wnawn yn y cyflwyniad cychwynnol.