Profi eich effaith ym mhrosiectau rhyngwladol

Mae’r cwrs hwn yn addas os ydych chi’n cynnal, neu’n bwriadu cynnal, prosiectaucopyright Hannah Sheppard datblygu gyda phartneriaid yn Affrica Is-Sahara ac angen cymorth i ddatblygu systemau i helpu i fonitro, gwerthuso a mesur effaith eich gwaith. Mae’n bwysig ein bod yn gwybod pa effaith a gawn ar y buddiolwyr er mwyn deall beth sy’n gweithio a beth sydd ddim. Mae hefyd yn fwyfwy pwysig rhoi tystiolaeth i gyllidwyr, partneriaid a’r Llywodraeth i ddangos bod y gwaith yr ydych yn ei wneud yn cael effaith lesol.

Mae’r cwrs hyfforddiant hwn wedi’i ddylunio i ddiwallu anghenion hyfforddiant yr unigolion a’r sefydliadau sy’n rhan o sector datblygu rhyngwladol arloesol a llewyrchus Cymru. Mae’r cwrs yn agored i grwpiau sy’n gweithio y tu hwnt i Affrica.

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i:

  • Ddeall yr effaith y mae eich gwaith yn ei chael yng Nghymru ac Affrica
  • Deall pam mae monitro, gwerthuso ac asesu effaith yn bwysig, ac ar gyfer pwy y’i bwriadwyd
  • Deall elfennau sylfaenol monitro a gwerthuso
  • Deall elfennau sylfaenol mesur effaith eich gwaith
  • Deall sut i ddehongli data sy’n cael ei gasglu yn y maes
  • Deall sut i ymgorffori M&E ac asesu effaith yn eich gwaith gan ddefnyddio dulliau ymarferol syml
Cynhelir y sesiwn hyfforddi nesaf cyn hir.

Bydd y cwrs tynnu ar arbenigedd ac mae’n rhad ac am ddim (ond bydd ffi o £25 os ydych yn cofrestru ond ddim yn mynd i’r sesiwn).