Hyfforddiant

Mae’r sector datblygu rhyngwladol yng Nghymru yn elwa ar gyfraniadau dros 5000 o wirfoddolwyr.

Cynhelir prosiectau datblygu unigryw, mawr eu heffaith, drwy’r gwledydd datblygol gan y sector unigryw ac arloesol hwn o grwpiau cymunedol a sefydliadau gwirfoddol bach drwy Gymru.

Mae Hub Cymru Africa, yn cynnig hyfforddiant RHAD AC AM DDIM ar amrywiaeth o bynciau i gefnogi ymdrechion y gymdeithas sifil ac ychwanegu at gyfraniad y sector Cymreig. Mae’r cyrsiau hyn yn cael eu cyllido gan raglen Cymru o blaid Affrica Llywodraeth Cymru.

Mi allwn cynnig rhywfaint cyfyngedig o 'r cyrsiau isod i cyrff unigol neu rhwydweithiau. Os hoffech derbyn y hyfforddiant trwy gyfrwng y Cymraeg cysylltwch efo ni.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch a ni i drafod.

Digwyddiadau Rhannu Dysgu

Mae Digwyddiadau Rhannu Dysgu yn cyfleoedd i uniogloin a grwpiau/cyrff Masnach Deg a Cymru-Affrica i ddod at ei gilydd i ddysgu trwy profiadau ei gilydd. Mi fydd Hub Cymru Africa (a'i phartneriaid) yn arwain y digwyddiadau yma, gyda ffocws ar themau gwahanol.

DIGWYDDIAD  LLEOLIAD  DYDDIAD 
Permaddiwylliant yn Affrica  Aberystwyth  Dydd Mercher 29ain o Awst

Sesiynau un i un

A oes angen help arnoch i ddylunio cynlluniau eich prosiect ar gyfer cynnig am gyllid? Hoffech chi gael cymorth gyda'ch cynlluniau monitro a gwerthuso? P'un a yw'n codi arian, dylunio prosiectau, ymgysylltu â rhanddeiliaid, llywodraethu, cyfathrebu neu fonitro a gwerthuso, mae staff Hub Cymru Africa yn arbenigo mewn prosiectau datblygu cymunedol a threfniadol yn Affrica ac yn hapus i siarad â chi i weithio trwy'ch her bresennol.

Dyddiadau ac amseroedd sesiynau isod:

Lleoliad                                              Dyddiad                                           

Dim ar gael ar hyn o bryd

-

I gofrestru am sesiwn ebostiwch: advice@hubcymruafrica.org.uk 

Cyrsiau Hyfforddiant Presennol

Mae Hub Cymru Africa yn hapus i cynnig y cyfleoedd cynorthwyo datblygu a hyfforddiant canlynol ar gyfer cysylltiadau Cymru-Affrica a cyrff /grwpiau Mansnach Deg dros y 6 mis nesaf (Hydref 2015 – Mawrth 2016).

Cyrsiau Hyfforddiant Presennol

Mae rhain yn cyrsiau 1-dydd ar nifer o bynciau sy'n gysylltiedig gyda rheoli cyrff datblygu rhyngwladol neu Masnach Deg bychain-canolig a gwneud gwithgareddau yn yr Affrig. Many unrhyw unigolyn neu corff sydd wedi ei leoli yng Nghymru yn rhydd i fynychu y cyrsiau yma. Dyliau myfyrwyr coleg / prifysgol dim ond fynychu os ydynt yn gweithredu gyda corff perthnasol (gan fod y cyrsiau wedi ei dylunio i rhoi cymorth ymarferol, yn hytrach na cynnwys astudio).

Gellir fynychu y cyrsiau yma am ddim. Mi fydd cyflenwad o te, coffi, sudd a bisgedi ar gael, ond mi fydd yn rhaid i chi dod a cinio eich hun - mi fydden ni yn sicrhau fod yna rywle cyfagos i bob lleoliad hyfforddi lle y gellir prynu cinio. Ni fydd yn bosib i ni cyfrannu at costau teithio na gofal plant. 

Mi fydd y cyrsiau canlynol yn cael ei rhedeg dros y 6 mis nesaf. Mi fydd cofrestru yn cael ei wneud ar lein gan defnyddio y dolenni Eventbrite. Mae angen isafswm o 7 berson i rhedeg pob cwrs - mi fyddwn yn dangos y niferoedd fel maent yn cael ei ychwanegu.

Pwnc  Dyddiad  Lleoliad  Cofrestru

Hyfforddiant Diogelu

 01/08/2018
 Caerdydd   Cliciwch Yma

Yno gystal a hyfforddiant mi fydd Hub Cymru Africa hefyd yn peilota modylau bychain ac yn cynnig cyngor un wrth un ar gyfer uniogolion neu cyrff ar ffurf cais.

Canllawiau Cyllid CYMORTH UK

Gweler isod y cyswllt i'r recordiad o'r webinar Nodyn Cyfarwyddyd UK Aid Direct Cysyniad gynhaliwyd ar y 7fed o Ragfyr 2016.

https://ukaiddirect.org/apply/concept-note-guidance-videos/ 

Mae sleidiau'r cyflwyniad a ddefnyddiwyd yn y webinar hwn yr un fath sleidiau a ddefnyddiwyd yn y Cysyniad Nodyn fideos cyfarwyddyd a phrintio ffeiliau PDF. Mae pob un o'r adnoddau hyn ar gael ar yr un dudalen we o wefan Cymorth UK Direct.

Canllawiau Codi Arian THET

Gwithiodd Jenny Fletcher, cyn aelod o Tîm Hub Cymru Africa gyda THET i ddatblygu Canllaw Codi Arian yno gystal a fideo.

Mae'r fideo yn braslunio gwybodaeth syml ar gyfer dechreuwyr yn y maes, yno gystal a gweithio fel atgof i pobl sydd wedi gweithio yn y sector am gyfnod hirach.