Rhaglen Mentora Advance

Mae'r ceisiadau am y rhaglen ar agor tan y 18fed o Mawrth 2020.

Bydd Rhaglen Advance Hub Cymru Africa yn helpu'ch sefydliad i gynyddu ei gallu a photensial. Mae'r rhaglen ar gael ar gyfer o leiaf pum sefydliad yng Nghymru bob blwyddyn am y tair blynedd nesaf.

Gallai'r rhaglen hon eich helpu chi a'ch sefydliad chi i:

  • I gyrraedd eich nodau: datblygu a chyflwyno gweithgareddau newydd trwy flwyddyn o gyd-gynhyrchu yn seiliedig ar eich cynllun gweithgarwch eich hun. 
  • I ariannu gweithgareddau i gynyddu gallu: gyda hyd at £750 ar gael i'w defnyddio ar gyfer digwyddiadau, hyfforddiant neu deithio i gyflawni'ch nod. 
  • I gwrdd â chyfoedion ac arbenigwyr perthnasol i ddatblygiad eich sefydliad.
  • I gael cefnogaeth gan fentor un-i-un.

Cymhwyster - Gallai ceisio am gymorth?

Mae Rhaglen Advance Hub Cymru Africa ar agor i unrhyw sefydliadau datblygiad rhyngwladol sy'n seiliedig yng Nghymru sy'n gweithio mewn undod gyda phartneriaid Affricanaidd i greu a chyflwyno datrysiadau arloesol ar gyfer cymunedau sy'n byw mewn tlodi.

Os ydych eisiau tyfu, ehangu, gwella, mireinio neu ail-feddwl yr hyn a wnewch, yna gallai Rhaglen Advance bod yn gywir i chi gyda'i hymagwedd fanwl at gydweithio dros flwyddyn.

Mae'n gwbl hyblyg a gall gynnwys amrediad o weithgareddau i'ch cefnogi, gan gynnwys gwella'ch sgiliau cyfathrebu; rheolaeth ariannol; trefn llywodraethu; codi arian a dylunio rhaglenni.

Rhaid i'ch sefydliad neu'ch grŵp fod yn seiliedig yng Nghymru. Rhaid iddo fod o leiaf ddwy flwydd oed ac eisoes yn arwain prosiect, neu os oes gennych gynlluniau peilot realistig a phrofi, partneriaeth Deheuol (lle'n briodol) a bod yn barod i ddechrau.

Amdanoch chi
• Rydych chi'n byw yng Nghymru.
• Rydych chi'n cynrychioli, naill ai fel gwirfoddolwr neu aelod o staff, sefydliad sy'n canolbwyntio ar ddatblygiad cynaliadwy yn Affrica Is-Sahara (lle'n briodol).
• Mae gan eich sefydliad syniad clir o'r hyn rydych eisiau ei gyflawni trwy raglen Advance.
• Mae gennych gefnogaeth gan lefel uchaf eich sefydliad.
• Byddech chi ac o leiaf un cynrychiolydd ar lefel uchel yn eich sefydliad yn gallu datblygu cynllun gweithgarwch ar y cyd gyda Hub Cymru Africa i'w roi ar waith dros y flwyddyn nesaf i gyflawni'ch nod.
• Rydych wedi ymrwymo i weithgaredd misol dros flwyddyn er mwyn cyflawni'ch nod, boed yn mynychu cynadleddau, sesiynau hyfforddiant neu gwrdd â'ch mentor.

Ynglŷn â'ch sefydliad
• Mae eich mudiad wedi'i leoli yng Nghymru. Mae'n fwy na 2 flwydd oed, neu mae'n rhaid iddo gael cynlluniau peilot realistig a phrofi a bod yn barod i ddechrau.
• Mae gennych sefydliad partner rydych yn gweithio gydag yn Affrica Is-Sahara, lle'n briodol.
• Mae gennych brofiad o gyflwyno prosiectau gyda'ch partner yn Affrica (lle'n briodol) ac mae gennych gytundeb partneriaeth cyfredol.
• Mae gennych drefniadau llywodraethu priodol yn eu lle.
• NID yw'ch sefydliad mewn argyfwng.

Peidiwch â gwneud cais os:
• Mai'r unig beth rydych chi ei eisiau yw'r gefnogaeth ariannol a'ch bod ddim eisiau cymryd rhan yn agweddau cyd-gynhyrchu a mentora'r rhaglen.
• Eich bod yn bwriadu cynnal prosiect untro yn unig.
• Bydd eich prosiect yn ymwneud ag unrhyw weithgareddau gwleidyddol neu broselytio.
• Bod eich buddiolwyr yng Nghymru yn unig.
• Eich bod yn bwriadu defnyddio ariannu'r grant i dalu costau cyflog cyfredol neu

Dewis rhaglen advance:

Dyma amlinelliad byr o'r opsiynau rhaglen advance sydd gennym:

Eisiau mwy o wybodaeth?
Am eglurhad cyflawn gallwch lawrlwytho ein Dogfen Cyfarwyddyd sy'n egluro mwy am y rhaglen Advance a sut i geisio.

Mae'r Ffurflen Gais ar gael yma.

Y Dyddiad Cau yw 5yp ar Dydd Mercher 18fed o Mawrth 2020. 

Ebostiwch eich ffurflen gais at: advice@hubcymruafrica.org.uk
Rydym yn hapus i helpu chi gyda unrhyw ymholiadau cyn y dyddiad cau.