Cyfleoedd i wirfoddoli dramor

Mae yna nifer o fudiadau, yng Nghymru ac yn y DU, sy'n cefnogi cyfleoedd i wirfoddoli dramor. Mae'r dudalen hon yn rhoi gwybodaeth am y cyfleoedd sydd ar gael;

Cyfleuoedd

Roko 20 Academy

DISGRIFIAD SWYDD: Athro Angen Dysgu Ychwanegol yn Kenya

Yr hyn sydd ei angen arnom

Ar hyn o bryd prin yw'r ddarpariaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol (ALN) yn yr ysgol. Ar gyfer disgyblion ADY, gallai fod yn ddefnyddiol darparu cymorth un i un, neu gymorth mewn grwpiau bach iawn, i'w helpu i gryfhau eu sgiliau mewn rhai meysydd sylfaenol.

Bydd disgyblion o'r fath yn cael eu hadnabod gan eu hathrawon. Bydd athrawon yn nodi pa feysydd y mae angen i'r disgyblion hyn eu cryfhau.

Ar y sail hon, fe'ch gwahoddir i ddysgu'r disgyblion hyn.

Un amcan yw eu cynorthwyo i feistroli rhai meysydd sylfaenol (yn nodweddiadol mewn darllen, ysgrifennu a chyfrifiadura); hefyd, gan fod plant o'r fath yn aml yn ystyried eu hunain yn “tanlinellu”, mae'n bwysig eu helpu i adennill hyder ynddynt eu hunain.

Mae cydgysylltu â'r athro yn bwysig iawn er mwyn sicrhau canlyniadau da i'r plant hyn.

Yr hyn yr ydym yn edrych amdano

Rydym yn chwilio am athro cymwys, cymwysterau anghenion arbennig yn ddymunol. Er mwyn ffurfio perthynas dda gyda'r athro a'r disgybl, argymhellir (ond nid yw'n hanfodol) bod gwirfoddolwr yn ymrwymo i o leiaf dri mis o wirfoddoli. Mae'n hanfodol eich bod yn ymgymryd â rhywfaint o hyfforddiant Diogelu mewn cyd-destun datblygu y gallwn eich cyfeirio ato.

Byddwn yn darparu

Byddwn yn trefnu llety mewn fflat dwy ystafell wely yn y dref gyda'r holl gyfleusterau (gellid ei rannu gyda gwirfoddolwr arall). Y gost fras am lety yw £ 80 y mis i'w rentu (yn gynhwysol). Gallwn drefnu brecwast a chinio yn yr ysgol am gost o oddeutu. £ 5 yr wythnos. Gofynnwn i'r gwirfoddolwr dalu'r costau hyn ynghyd â'u taith awyr yn ôl, sy'n dod i gyfanswm o oddeutu £ 850 am dri mis yn gwirfoddoli.

Byddwn yn darparu briffio a chefnogaeth cyn gadael cyn eich taith.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Tracey ar roko20academy@gmail.com.

Dolen Cymru

SWYDD DDISGRIFIAD: Athro/Athrawes yn Lesotho dan y “Rhaglen Lleoli Athrawon yn Lesotho ”

1          CYFLWYNIAD:       

Mae Rhaglen 2018 yn canolbwyntio ar gefnogi ysgolion yn Thaba Tseka i gyflawni gwelliannau cadarnhaol a chynaliadwy i ddysgu ac addysgu. Fe dreuliwch 5 mis yn cydweithio gydag ysgolion i ddarparu rhagleni addysgu, darparu gweithdai i fyfyrwyr coleg addysg Lesotho a chydweithio gyda gweithwyr addysg proffesiynnol i hyrwyddo arfer dda a gwneud gwahaniaeth.

Wedi dychwelyd i Gymru byddwch yn treulio pythefnos yn rhannu'r hyn a ddysgwyd gydag ysgolion ac athrawon, gan weithio mewn partneriaeth i hyrwyddo Dinasyddiaeth Bydeang ac Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

 

2           DYLETSWYDDAU: 

 • Gweithio gydag athrawon lleol a Chyngor Datblygu’r Cwricwlwm Cenedlaethol er mwyn cynorthwyo gyda hyfforddi athrawon yn yr ysgol a rhoi mewnbwn i’r broses o ddyfeisio a datblygu adnoddau o ansawdd uchel i ysgolion a rhaglenni hyfforddi.
 • Cynorthwyo i ddatblygu cyrsiau ar bob lefel ac y mae modd eu dyblygu i’w defnyddio mewn ysgolion eraill yn Lesotho.
 • Cyfrifoldebau addysgol eraill fel y’u rhoddir gan gydlynydd y rhaglen yn Lesotho.
 • Cydymffurfio â gofynion monitro ac arfarnu’r rhaglen
 • Dysgu dosbarthiadau yn unol â gofynion lleol.
 • Paratoi deunydd i’w ddefnyddio yn eu dosbarthiadau yn unol ag angen lleol.
 • Datgan unrhyw gyflwr neu salwch a allai beri i chi fethu bod yn ddigon da i ymgymryd â’ch dyletswyddau.

3           SEFYDLIAD:

Rheolir y prosiect yng Nghymru gan Ddolen Cymru a’i fonitro gan British Council Cymru. Bydd y prosiect yn cael cefnogaeth leol drwy chwaer swyddfa Dolen Cymru yn Lesotho.

Mae gan chwaer sefydliad Dolen Cymru, Dolen Cymru Lesotho, swyddfa ym Maseru, prif ddinas Lesotho a rennir gyda Dolen Cymru Lesotho.  Ceir yno aelod o staff a fydd yn gyfrifol am y rhaglen athrawon.  Dylai athrawon droi at yr aelod yma o staff yn ogystal ag at y Mentor ym mhob un grŵp dysgu os oes ganddynt ymholiadau.

4           MANTEISION:

 • Mae’r holl athrawon yn cael pedwar diwrnod o hyfforddiant a pharatoi gan Ddolen Cymru yng Nghymru cyn gadael am Lesotho. Telir costau teithio a llety ar eu rhan.
 • Dolen Cymru fydd yn archebu tocynnau hedfan i Lesotho ac yn ôl ac yn talu amdanynt. Byddwch wedi eich diogelu dan yswiriant teithio Dolen Cymru am y chwe mis.
 • Wedi cyrraedd yn Lesotho, cewch hyfforddiant i ddysgu am y wlad, ei phobl a’i diwylliant. Darperir llety yn ystod yr hyfforddiant hwn.
 • Bydd athrawon y Rhaglen yn rhannu llety a ganfuwyd gan y Swyddog Addysg Lleol a Dolen Cymru Lesotho ac y credant hefyd ei fod yn addas. Cânt hefyd eu lleoli mewn ysgolion neu sefydliadau yn ôl doethineb y Swyddog Addysg a Dolen Cymru Lesotho yn unol â’u hanghenion a’u profiad unigol.
 • Bydd yr holl athrawon ar y Rhaglen yn cael cyflog. Yr athro/athrawes fydd yn talu am yr holl gostau byw yn ystod cyfnod y rhaglen o’r cyflog hwn. Bydd llety a/neu gostau teithio ar gael ar gyfer y Lleoliad yng NghymruNoder:

Nid oes modd i Ddolen Cymru dalu am athro/athrawes i weithio yn eich lle yng Nghymru tra byddwch ar y lleoliad. Nid oes modd  i Ddolen Cymru dalu eich cyfraniadau pensiwn tra byddwch yn gweithio yn Lesotho

ILO

Mae'r rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol (ILO programme) wedi'i chynllunio i ymestyn cyfranogwyr. Mae'n brofiad trochi a fydd yn mynd â chi allan o'ch parth cysur. Cewch eich herio i weithio'n greadigol a thyfu eich gwytnwch personol. Gall y sgiliau a'r ddealltwriaeth y mae'r rhaglen yn eu darparu fod yn amhrisiadwy i chi fel cyfranogwr, i'ch sefydliad cynnal ac i Gymru.Mae'r rhaglen yn agored i bobl sy'n byw ac / neu'n gweithio yng Nghymru. Bydd y tîm ILO yn dewis, hyfforddi ac yna'n cefnogi'r person iawn ac yn talu am gostau iechyd, trafnidiaeth a llety ac ati am gyfnod o 8 wythnos.

Cyfle lleoliad

1 - Y Groes Goch Mbale, Uganda - Lleihau Risg Trychineb


Mae'r Groes Goch Mbale yn sefydliad proffesiynol sydd ag arbenigedd sylweddol mewn rheoli trychineb ac ymateb brys, fodd bynnag, maent yn dal i ymdrechu i ddatblygu eu gallu i baratoi ar gyfer ac ymateb i argyfyngau ac maent wedi nodi yr hoffent gael cefnogaeth yn y meysydd canlynol:
• Lleihau risg trychineb
• Cryfhau systemau rhybudd cynnar
• Cynllunio wrth gefn cymunedol
• Cymorth cyntaf brys
Gweithgareddau posibl:
• Trefnu a darparu hyfforddiant i staff a gwirfoddolwyr
• Cyfweld â staff a rhanddeiliaid i nodi anghenion
• Cysylltu â'r brif swyddfa i wella systemau a gweithdrefnau
• Cefnogi marchnata'r cymorth cyntaf masnachol i gwmnïau yn Mbale
• Dilynwch weithgareddau ILOwyr blaenorol i atgyfnerthu a dilysu'r gwaith ei wneir

Gallai hyn fod yn lleoliad newidiol i rywun sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau arwain a chyfathrebu mewn amgylchedd gwahanol iawn i Gymru. Am fanylion y rhaglen ILO gweler https://llyw.cymru/rhaglen-cyfleoedd-dysgu-rhyngwladol-html
Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb yn y cyfle i gysylltu â thîm Cymru o Blaid Affrica am sgwrs anffurfiol ar cymruoblaidaffrica@llyw.cymru neu alw 03000 251670

Cyfle lleoliad
2 - Prosiect Planhigion Mbale, Uganda - Ystadegydd


Ar hyn o bryd mae rhaglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru yn ariannu rhaglen Plannu Coed Mbale yn Uganda drwy Faint Cymru 
Ar hyn o bryd mae gan y rhaglen 50+ o staff yn tyfu ac yn dosbarthu tua 2 filiwn o eginblanhigion coed bob blwyddyn i unigolion a chymunedau ar draws rhanbarth Mbale. Gweler www.metge.ug am fwy o fanylion.


Mae gofyniad gwerthuso a monitro parhaus ar gyfer y prosiect; x8 staff maes sy'n gyfrifol am gasglu data geo-gofodol manwl ar bob safle plannu coed trwy defnyddio technoleg ‘smartphone’; yn gyffredinol ar ffermydd cynhaliol neu diroedd ysgol.
Nid yw pŵer data gofodol at ddibenion gwerthuso wedi'i harneisio'n llawn hyd yma. Mae'n debygol y byddai gwyddonwyr data medrus neu ystadegwyr yn gallu gwella'n helaeth ein gallu i ddefnyddio a chyflwyno'r data yn rymus - ar gyfer dadansoddi effeithiolrwydd y prosiect yn gyffredinol, yn ogystal ag arddangos i'r cyhoedd y gwaith caled sy'n digwydd ym Mbale i dyfu coed ar gyfer y dyfodol.
Gallai ffyrdd o ddefnyddio'r data cyfoethog hwn i wella ffyrdd o weithio, datblygu dangosyddion perfformiad allweddol, nodi materion ac atebion prosiect, yn ogystal â nodi ffyrdd o ehangu a hyrwyddo ein helpu i symud i'r lefel nesaf.
Os gennych sgiliau wyddoniaeth data, dadansoddi, peirianni, pensaer neu’n ystadegydd dda, braf fydd i clywed gennych i fod rhan o'r tîm sy’n cefnogi'r prosiect.

Gallai hyn fod yn lleoliad newidiol i rywun sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau arwain a chyfathrebu mewn amgylchedd gwahanol iawn i Gymru. Am fanylion y rhaglen ILO gweler https://llyw.cymru/rhaglen-cyfleoedd-dysgu-rhyngwladol-html
Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb yn y cyfle i gysylltu â thîm Cymru o Blaid Affrica am sgwrs anffurfiol ar cymruoblaidaffrica@llyw.cymru neu alw 03000 251670

Cyfle lleoliad
3 - Y Groes Goch Mbale, Uganda - Ymgysylltu â'r Gymuned


Mae'r Groes Goch Mbale wedi datblygu cynllun strategol newydd yn ddiweddar ar gyfer trychineb. Y cam nesaf yw i ddatblygu strategaeth ledaenu gwybodaeth i hysbysu cymunedau lleol am feysydd gwaith newydd a'u cynnwys fel gwirfoddolwyr, aelodau a chyd-weithredwyr. Byddent yn gwerthfawrogi mewnbwn ar sut i gysylltu â chymunedau a pha wybodaeth i'w chynnwys mewn sesiynau ymgysylltu â'r gymuned
Gweithgareddau posibl:
• Ymweld â chymunedau pentrefi lleol ar draws ardal wledig o tua 50 km sgwâr
• Drafftio strategaeth ymgysylltu â'r gymuned
• Trefnu a darparu hyfforddiant i staff a gwirfoddolwyr ee ar dechnegau ar gyfer cyfathrebu â chymunedau lleol
• Cysylltu â'r brif swyddfa
• Datblygu rhwydwaith o sefydliadau gwasanaeth mewn Ymateb i Drychineb
• Lledaenu'r strategaeth a'i phoblogeiddio

Gallai hyn fod yn lleoliad newidiol i rywun sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau arwain a chyfathrebu mewn amgylchedd gwahanol iawn i Gymru. Am fanylion y rhaglen ILO gweler https://llyw.cymru/rhaglen-cyfleoedd-dysgu-rhyngwladol-html
Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb yn y cyfle i gysylltu â thîm Cymru o Blaid Affrica am sgwrs anffurfiol ar cymruoblaidaffrica@llyw.cymru neu alw 03000 251670

Cyfle lleoliad
4 - Ysbyty Atgyfeiriad Rhanbarthol Mbale, Uganda - Cynnal a Chadw Offer

Mae angen gweithlu peirianneg fiofeddygol ychwanegol i sefydlu system reoli syml ar gyfer adroddi offer yn yr ysbyty sydd wedi torri a dilyn y gwaith i'w trwsio.


Tasgau penodol:
• Sefydlu rhestr sylfaenol o'r holl offer meddygol yn yr ysbyty
• Datblygu system syml ar gyfer adrodd offer sydd wedi torri ac olrhain ei waith trwsio
• Helpu i hyfforddi staff peirianneg fiofeddygol gyfredol wrth reoli eu gwaith
• Helpu i adnabod namau gydag offer sydd wedi torri'n benodol a hyfforddi staff lleol sut i'w gosod
• Datblygu trefn cynnal a chadw ataliol ar gyfer offer a ddefnyddir yn gyffredin.

Gallai hyn fod yn lleoliad newidiol i rywun sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau arwain a chyfathrebu mewn amgylchedd gwahanol iawn i Gymru. Am fanylion y rhaglen ILO gweler https://llyw.cymru/rhaglen-cyfleoedd-dysgu-rhyngwladol-html
Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb yn y cyfle i gysylltu â thîm Cymru o Blaid Affrica am sgwrs anffurfiol ar cymruoblaidaffrica@llyw.cymru neu alw 03000 251670


5 - Cyngor Dosbarth Manafwa, Uganda - Ymgysylltiad Rhanddeiliaid

Adeiladu gallu'r Dosbarth i gynnal ymchwil weithredol er mwyn ddatblygu ymyriadau lleol sy'n gost effeithiol a hefyd yn caniatáu penderfyniadau gwybodus drwy:
- Cryfhau gallu'r gymuned i fanteisio ar wasanaethau gofal iechyd, lleihau dioddefaint a phoen.
- Gwella systemau atgyfeirio a datblygu trwy gyfreithiau i sicrhau cydymffurfiaeth â chanllawiau a pholisïau cenedlaethol.

Gweithgareddau posibl:
• Ymweld â chymunedau o amgylch yr ardal a'r cymunedau
• Cynnal cyfarfodydd gyda rhanddeiliaid
• Adeiladu gallu gweithwyr iechyd i ddatblygu ac ysgrifennu ymchwil weithredol
• Drafftio a thrafod cysyniadau ymchwil gweithredol
• Helpu i sefydlu tîm i ddilyn y gweithredu
• Ysgrifennwch adroddiad am y canfyddiadau a'u rhannu gyda phartïon dan sylw.

Gallai hyn fod yn lleoliad newidiol i rywun sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau arwain a chyfathrebu mewn amgylchedd gwahanol iawn i Gymru. Am fanylion y rhaglen ILO gweler https://llyw.cymru/rhaglen-cyfleoedd-dysgu-rhyngwladol-html
Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb yn y cyfle i gysylltu â thîm Cymru o Blaid Affrica am sgwrs anffurfiol ar cymruoblaidaffrica@llyw.cymru neu alw 03000 251670

6 - Menter Coffi a Chydweithredu Mynydd Elgon, Uganda - Datblygu Cynnig Ariannu


Coffi yw'r prif gnwd arian ar gyfer cymunedau ar Fynydd Elgon ac mae wedi cefnogi miloedd o fywoliaethau ers blynyddoedd lawer. Fodd bynnag, dros amser mae'r erwau fesul ffermwr wedi crebachu'n sylweddol.
Mae llawer o goed coffi wedi mynd yn hen ac yn llai cynhyrchiol, mae'r priddoedd wedi blino, mae'r galw am aneddiadau wedi arwain at lai o le i ffermio ac mae datgoedwigo yn golygu bod y rhanbarth yn dueddol o gael llaid marwol.
Mae tlodi ar gynnydd. Er bod partneriaid y llywodraeth a phartneriaid yn ymyrryd i liniaru'r heriau hyn, mae angen datblygu cyfleoedd i gynyddu incwm aelwydydd o'r un darn o dir o fewn terfynau ecolegol. Felly'r angen am sefydlu mentrau cyflenwol y sonnir amdanynt uchod.
Gweithgareddau posibl:


• Nodi chwaraewyr allweddol i symud hyn ymlaen mewn ymgynghoriad â Chadeirydd a Bwrdd Cydweithreda.
• Ymgysylltu â chynhyrchwyr bach eraill i rostio coffi
• Ymchwilio i gostau cyfalaf ar gyfer yr uchod.
• Sefydlu potensial y farchnad

Gallai hyn fod yn lleoliad newidiol i rywun sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau arwain a chyfathrebu mewn amgylchedd gwahanol iawn i Gymru. Am fanylion y rhaglen ILO gweler https://llyw.cymru/rhaglen-cyfleoedd-dysgu-rhyngwladol-html
Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb yn y cyfle i gysylltu â thîm Cymru o Blaid Affrica am sgwrs anffurfiol ar cymruoblaidaffrica@llyw.cymru neu alw 03000 251670

7 - Canolfan Gristnogol Bushikori - Datblygu Gallu


Mae canolfan iechyd BCC yn cynnig gwasanaethau 24 awr i'r gymuned. Y gwasanaethau a gynigir yn y ganolfan yw; gofal ôl-enedigol, gwasanaethau labordy, imiwneiddio, PMTCT (Atal HIV / AIDS i Drosglwyddo Mamau i Blant), Cynllunio Mamolaeth a Theulu. Mae'n cyflogi 3 Clinigydd, 6 nyrs 3 bydwraig, 6 chynorthwyydd nyrsio a 5 aelod o staff cymorth.
Rydym wedi cael heriau o ran hyfforddiant cyfyngedig, yn enwedig mewn gofal claf a rheoli cyffuriau, felly mae angen i ni gael rhywun a all adeiladu gallu ein staff i ddarparu gofal iechyd o ansawdd i'r cleientiaid.

Gweithgareddau posibl:
• Trefnu a chyflwyno sesiynau hyfforddi i staff
• Hyfforddi staff unigol i wella eu sgiliau a'u dealltwriaeth
• Treulio amser yn y clinig i ddeall prosesau ac anghenion
• Hyfforddi staff mewn rheoli cleifion a gofal cwsmeriaid
• Hyfforddi staff i reoli meddyginiaethau
• Trefnu seminarau cysylltiedig â meddygol i feithrin gallu nyrsys
• Hyfforddi staff mewn gweithdrefnau llawfeddygol
• Rheoli gwasanaethau HIV / AID
•  Gofal a rheolaeth frys
• Hyfforddi staff ar fethiant y galon a chymhlethdodau cyffredin eraill
• Cefnogi staff i reoli clefydau marwol fel canser, TB ac ati.
• Cymryd rhan a chefnogi nyrsys mewn allfeydd

Gallai hyn fod yn lleoliad newidiol i rywun sy'n awyddus i ddatblygu eu sgiliau arwain a chyfathrebu mewn amgylchedd gwahanol iawn i Gymru. Am fanylion y rhaglen ILO gweler https://llyw.cymru/rhaglen-cyfleoedd-dysgu-rhyngwladol-html
Gwahoddir unrhyw un sydd â diddordeb yn y cyfle i gysylltu â thîm Cymru o Blaid Affrica am sgwrs anffurfiol ar cymruoblaidaffrica@llyw.cymru neu alw 03000 251670

Gwirfoddoli o Gymru

Mae Grwpiau Cyswllt Cymunedol Cymru Affrica bob amser yn ceisio recriwtio unigolion i helpu i hyrwyddo eu gwaith yn lleol, ac i gefnogi eu gwaith mewn cymunedau partner yn Affrica. Os byddwch yn cymryd rhan gyda’r mudiadau hyn, gallai arwain yn y pen draw at gyfleoedd gwirfoddoli gyda'r prosiectau hynny. Cliciwch yma i ddod o hyd i grŵp yn eich ardal chi >>>

Mae yna hefyd gynlluniau penodol sy'n annog ac yn cefnogi cyfleoedd i wirfoddoli dramor;

Mae Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol yn cynnig profiad trochi wyth wythnos yn gweithio gyda sefydliadau yn Affrica, gyda’r nod o wella eich sgiliau arwain. Mae rhaglen Cyfleoedd Dysgu Rhyngwladol yn derbyn ceisiadau ar sail barhaus. Bydd y diwrnod asesu nesaf yn cael ei gynnal ym mis Ionawr 2014. I gael rhagor o wybodaeth, cliciwch yma >>>

Mae Cyfnewid UNA yn cefnogi pobl i wirfoddoli gydag amrywiaeth o brosiectau mewn dros 60 o wledydd. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y cyfleoedd sydd ar gael >>> Mae Cyfnewid UNA hefyd yn rhan o’r Bartneriaeth Hyfforddiant Rhyngwladol (ITP), darparwr swyddogol holl hyfforddiant Gwasanaeth Gwirfoddol Ewrop (EVS) yn y DU. Cliciwch yma i ddysgu am y cynllun EVS >>>

Mudiadau a chynlluniau gwirfoddoli yn y DU

Mae Gwasanaeth Dinasyddion Rhyngwladol Gwasanaeth Gwirfoddoli Dramor yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol yn cefnogi pobl ifanc 18-22 oed i wirfoddoli mewn gwledydd tlawd. Mae rhywfaint o gyfleoedd i arweinwyr tîm i fentora’r gwirfoddolwyr. Cliciwch yma i ddarganfod mwy >>>

Mae’r Gwasanaeth Gwirfoddoli Dramor (VSO) yn cefnogi pobl broffesiynol a medrus i wirfoddoli mewn dros 30 o wledydd yn Affrica ac Asia. Cliciwch yma i ddysgu mwy >>>

Mae Cyfnewid UNA yn cefnogi pobl i wirfoddoli gydag amrywiaeth o brosiectau mewn dros 60 o wledydd. Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y cyfleoedd sydd ar gael >>>

Mae Raleigh International yn cefnogi pobl o bob oedran i wirfoddoli gyda phrosiectau cymunedol, amgylcheddol ac antur yn Borneo, Costa Rica a Nicaragua, India a Tanzania. Mae'r alldeithiau'n 5, 7 neu 10 wythnos ar gyfer mentrwyr ac 8 neu 13 wythnos ar gyfer rheolwyr gwirfoddol. Darganfyddwch fwy yma >>>

Mae Working Abroad yn cefnogi pobl o bob oedran, o fyfyrwyr sy’n cymryd blwyddyn i ffwrdd neu sydd eisiau profiad maes, i weithwyr proffesiynol sy'n cymryd cyfnodau sabothol, i wirfoddoli gydag ystod eang o brosiectau. Dysgwch fwy yma >>>

Mae Restless Development yn cefnogi pobl ifanc 18 i 25 oed i wirfoddoli dramor mewn 10 o wledydd ar draws Affrica, Asia ac America. Mae rhywfaint o gyfleoedd i arweinwyr tîm i fentora’r gwirfoddolwyr. Dysgwch fwy nawr >>>

Mae Cynghrair Gwirfoddoli Diaspora yn cefnogi unigolion a gweithwyr proffesiynol o gymunedau Diaspora yn y DU i wirfoddoli gyda phrosiectau datblygu yng ngwlad eu treftadaeth. Dysgwch fwy yma >>>


Diweddarwyd y dudalen ddiwethaf: Tachwedd 2013