DIWEDDARIAD COVID-19

Ar hyn o bryd rydym yn byw mewn cyfnod ansicr yn y DU ac yn fyd-eang, gyda lledaeniad Coronafeirws yn golygu bod llawer ohonom yn gweithio gartref, neu'n achosi ansicrwydd ynghylch swyddi a gyrfaoedd. Mae Hyb Cymru Affrica yn gweithio gyda llawer o fudiadau sy'n dal ati i gynllunio prosiectau sydd â’r nod o gysylltu Cymru ac Affrica gyda'i gilydd; mae’r rhain yn fudiadau a fyddai'n elwa o gymorth gan wirfoddolwyr.

Nid oes rhaid i chi wirfoddoli ar gyfer gwaith yn y swyddfa - yn wir, rydym wedi helpu pobl i weithio ar brosiectau gwirfoddoli o bell yn y gorffennol, ac yn y cyfnod ansicr hwn, gall gwirfoddoli'ch amser a'ch sgiliau eich helpu i ennill profiad gwerthfawr a allai fod o fudd i chi unwaith y bydd y sefyllfa o ran COVID19 dan reolaeth. Ac wrth gwrs, bydd yn cael effaith gadarnhaol ar y mudiadau rydyn ni'n rhoi cymorth iddynt, sy'n cael effaith ar fywydau'r rhai sy'n byw yn Affrica.

Mae’n bosib fod gennych chi eisoes brofiad mewn maes penodol, fel codi arian neu gyfathrebu, a’ch bod am wirfoddoli rhywfaint o'ch amser yn helpu ein mudiadau partner i gyflawni eu potensial. Neu fe allech chi fod yn fyfyriwr neu'n geisiwr gwaith sy’n cychwyn o'r dechrau, ac yn awyddus i gael rhywfaint o waith datblygu rhyngwladol perthnasol i’w gynnwys ar eich CV. Beth bynnag yw lefel eich profiad, byddem yn hoffi clywed gennych.

Gallech ennill profiad yn y meysydd canlynol:

- Ysgrifennu ceisiadau ar gyfer codi arian
- Cyfathrebu a’r cyfryngau digidol
- Gweinyddiaeth a threfnu

I gael gafael ar fwy o wybodaeth, e-bostiwch enquiries@hubcymruafrica.org.uk gyda 'Gwirfoddoli’ yn y llinell bwnc, ac fe gysylltwn â chi i’ch helpu i ddod o hyd i'r cyfle perffaith.

Gwirfoddoli gyda ni

A hoffech chi gymryd rhan mewn gwaith datblygu rhyngwladol yma yng Nghymru a chael sgiliau a phrofiad gwerthfawr? Mae rhaglen gwirfoddoli Hub Cymru Africa yn cynnig cyfleoedd gwirfoddoli yn ein swyddfeydd yng Nghaerdydd yn ogystal ag gyda sefydliadau lawr gwlad Cymru Affrica a Masnach Deg ledled Cymru.

E-bostiwch enquiries@hubcymruafrica.org.uk a rhowch 'Gwirfoddoli' yn y bwlch pwnc. Byddwn cysylltu â chi i helpu chi chwilio am y cyfle perffaith.

Darllenwch am brofiadau gwirfoddolwr arall Hub Cymru Africa gan Carrianne Ralph.

Gwirfoddolwyr Cyfathrebu

Pa fathau o dasgau y gallaf eu gwneud?

Blog, cynnwys cyfryngau cymdeithasol drafft, creu infograffeg a phosteri ac ysgrifennu darnau newyddion.

Beth yw rhai o'r manteision?

Datblygu sgiliau cyfryngau a cyfathrebu ysgrifenedig a llafar, defnydd proffesiynol o gyfryngau cymdeithasol, TG a dylunio.

Gwirfoddolwyr Ymchwil a Data

Pa fath o dasgau alla i ei wneud?

Ymateb i ymholiadau penodol, cyfrannu at ymdrechion polisi neu eiriolaeth, chwilio am wybodaeth gan ddefnyddio gwahanol ffynonellau, casglu gwybodaeth mewn taenlen neu gronfa ddata, drafftio papur briffio.

Beth yw rhai o'r manteision?

Llythrennedd gwybodaeth, cymhwyso'ch sgiliau chwilio i sefyllfaoedd bywyd go iawn, gan ddefnyddio gwahanol ffynonellau gwybodaeth, dealltwriaeth am fater o fewn datblygu rhyngwladol, taenlen a defnydd cronfa ddata, ysgrifennu ar gyfer gwahanol gynulleidfaoedd.

Gwirfoddolwyr Swyddfa

Pa fathau o dasgau y gallaf eu gwneud?

Logisteg digwyddiadau, cyfathrebu â phartneriaid, ymateb i negeseuon e-bost, diweddaru taenlenni, trefnu adnoddau.

Beth yw rhai o'r manteision?

Sgiliau cyfathrebu a gweinyddu, sylw i fanylion, sgiliau TG, profiad swyddfa, gweithio fel rhan o dîm.

Defnyddio i sefydliad arall yng nghymuned Cymru Affrica neu Fasnach Deg

Mae rolau tebyg ar gael yn ein sefydliadau partner, gan gynnwys o fewn meysydd diddordeb thematig gan gynnwys iechyd, newid yn yr hinsawdd, addysg, Masnach Deg a bywoliaethau gynaliadwy.

Lleoliadau medrus

Mae gan lawer o grwpiau cyswllt Cymru Affrica anghenion penodol hefyd yngl┼Ěn â chodi arian, cynllunio strategol, llywodraethu a rheoli ariannol, ac rydym yn croesawu gwirfoddolwyr sydd â phrofiad presennol yn y meysydd gwaith hyn. Mae gwirfoddolwyr sy'n edrych i gyfrannu eu harbenigedd mewn meysydd eraill hefyd yn cael ei croesawu bob amser.

Gwirfoddolwyr Digwyddiadau

Pa fathau o dasgau y gallaf eu gwneud?

cwrdd a chyfarch, bod ar y ddesg dderbynfa, rhwydweithio, cymryd nodiadau, gofalu am westeion, ffotograffiaeth, ysgrifennu adroddiadau digwyddiadau.

Beth yw rhai o'r manteision?

Rhwydweithio gyda'r rhai yn y sector datblygu rhyngwladol, cyfle I wrando ar Siaradwyr yn y digwyddiad, hunan hyder, sgiliau cyfathrebu, enghreifftiau ar gyfer portffolio.