Adnoddau o digwyddiad

Ar y dudalen hon gallwch edrych yn ôl ar adnoddau o ddigwyddiadau blaenorol. 

Fel arall, os ydych yn chwilio am adnodd o ddigwyddiad ac os ydych yn gwybod y dyddiad, gallwch ganfod y wybodaeth a’r adnoddau trwy adran digwyddiadau blaenorol y calendr.

Cysylltwch â ni os na allwch ddod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch. 

 

 

Weminar Safeguarding Essentials


Mawrth 2020

Yn yr weminar diwrnod hon, edrychodd cyfranogwyr ar hanfodion diogelu staff a gwirfoddolwyr sy'n gweithio ym maes datblygu rhyngwladol.   Roedd hyn yn cynnwys deall y risgiau penodol mewn gwledydd incwm isel. Roedd yr hyfforddiant yn cynnwys: 

 • adolygiad o hanes “diogelu” yn y sector hwn
 • diffinio materion allweddol yn ymwneud â cham-drin, camfanteisio ac aflonyddu
 • nodi risgiau diogelu
 • nodi rolau, gofynion a chyfrifoldebau diogelu
 • nodi sut i roi gwybod am unrhyw bryderon diogelu a allai godi ymhlith staff a chynrychiolwyr eraill. 
Os nad oeddech yn gallu ymuno â'r sesiwn neu os hoffech ei wylio eto, cliciwch isod.

Hyfforddiant Safeguarding Essentials


Rhagfyr 2019

Yn yr hyfforddiant 1/2 diwrnod hwn, edrychodd cyfranogwyr ar hanfodion diogelu staff a gwirfoddolwyr sy'n gweithio ym maes datblygu rhyngwladol.   Roedd hyn yn cynnwys deall y risgiau penodol mewn gwledydd incwm isel. Roedd yr hyfforddiant yn cynnwys: 

 • adolygiad o hanes “diogelu” yn y sector hwn
 • diffinio materion allweddol yn ymwneud â cham-drin, camfanteisio ac aflonyddu
 • nodi risgiau diogelu
 • nodi rolau, gofynion a chyfrifoldebau diogelu
 • nodi sut i roi gwybod am unrhyw bryderon diogelu a allai godi ymhlith staff a chynrychiolwyr eraill. 

Dyma'r ddolen i'r cflwyniad a ddarperir ar y diwrnod.

Cynhadledd Iechyd Cymru - Affrica 2019


1af Hydref 2019

Os wnaethoch chi colli allan ar Gynhadledd Iechyd y Flwyddyn hon ar Her newid yn yr hinsawdd: rhannu atebion ar gyfer dyfodol heb garbon yn y Deml Heddwch ac Iechyd yng Nghaerdydd dyma rai o'r cyflwyniadau o'r dydd:

1. Achub bywydau a gwella dyfodol pobl - Dr Waheed Arian, Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Arian Teleheal

2. Panel Partneriaid DeheuolMathias Mulumba, Care for Uganda, Ziphilly Sichinga, Interburns, Loyce Wamutu, PONT

3. Achub y Blaned: Model Peoples-uni ar gyfer dysgu byd-eang - Yr Athro Rajan Madhok, Cadeirydd, Peoples-uni.org

4. Canfyddiadau Ymchwil – Cynnwys Pobl Anabl o fewn Sector Cymru Affrica - Dr. Natasha Hirst a Dr. Alan Hughes, Anabledd Cymru Affrica

5. Trawsnewid partneriaethau iechyd - Ben Simms, Prif Swyddog Gweithredol THET

Gweithdai bore

 1. Sut y gallwn ni i gyd 'Fod y Newid' tuag at y nodau datblygu cynaliadwy a nodau llesiant Cymru ar gyfer dyfodol di-garbon – Richard Lewis ac Angie Kirby, Hub Iechyd a Chynaliadwyedd
 2. Gofal mamolaeth parchus – Sarah Fox, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf
 3. Symudedd gweithwyr iechyd – Graeme Chisholm, THET, Fadhili Magiya, SSAP a Dr. Zed Sibanda
 4. Cymorth cyntaf mewn cyd-destunau bregus – Elle Gordon, Emily Oliver a Tom McLay, y Groes Goch
 5. Bod yn ddinesydd byd-eang da yng Nghymru a’r byd – Jennifer James, Oxfam

Gweithdai prynhawn

 1. Ble mae cynhwysiant anabledd yn dechrau? – Dr. Natasha Hirst a Dr. Alan Hughes, Anabledd Cymru Affrica
 2. Model peoples-uni ar gyfer dysgu byd-eang – yr Athro Rajan Madhok, The People’s Uni
 3. Iechyd meddwl byd-eang - Ddim yn flaenoriaeth? - Paul Myres, Dolen Cymru
 4. Gweithredu’r Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yn GIG Cymru – Lauren Couzens a Gill Richardson, Iechyd Cyhoeddus Cymru
 5. Y Cynllun Cymrodoriaeth Iechyd Byd-eang: hynt a helynt trefnu profiad gwaith yng nghefn gwlad De Affrica i Feddygon Teulu mewn hyfforddiant - Gordon Lewis, Cymrodoriaethau Iechyd Byd-eang

Os ydych chi'n cael trafferth i weld lluniau o'r dydd, cliciwch yma

Uwchgynhadledd Datblygu Rhyngwladol Cymru


2il Mai 2019

Os wnaethoch chi golli allan ar yr Uwchgynhadledd Datblygu Rhyngwladol yn Stadiwm Dinas Caerdydd eleni, dyma rhywfaint o wybodaeth am y diwrnod:

Roedd Uwchgynhadledd Datblygu Ryngwladol Cymru yn dwyn ynghyd bobl sy'n ymwneud â phrosiectau rhyngwladol o bob cwr o Gymru: o grwpiau cymunedol bach i ganghennau o gyrff anllywodraethol rhyngwladol sy'n seiliedig ar Gymru. Nod y digwyddiad oedd codi proffil y sector yng Nghymru a chefnogi'r gymuned ddatblygu sydd eisoes yn weithredol i gysylltu.

Roedden ni eisiau

 • Cryfhau: datblygu gallu'r gymuned datblygu rhyngwladol yng Nghymru
 • Ysbrydoli: gweithio gydag eraill i greu ymgyrch
 • Dysgu: rhannu gwybodaeth oddi wrth brosiectau eraill sy’n gwneud gwahaniaeth o gwmpas y byd
 • Dylanwadu: trafod y prif faterion polisi o fewn y sector datblygu rhyngwladol yng Nghymru
 • Dyfeisio: creu fforwm er mwyn datblygu prosiectau a syniadau newydd
 • Uno: rhywdweithio gydag actorion, gweithredwyr a chefnogwyr

Y prif siaradwyr oedd y Gweinidog dros Gysylltiadau Rhyngwladol a'r Iaith Gymraeg, Eluned Morgan, a Phrif Weithredwr Oxfam GB, Danny Sriskandarajah.

Gallwch weld cyflwyniadau o weithdai’r diwrnod yma:

Cryfhau

1. Gweithdy Diogelwch - United Purpose a DFID

2. Sut i enill ariannwyr - MannionDaniels, DFID a Teams4U

3. Cysylltu gyda rhoddwyr - Foundation for Social Improvement

Ysbrydoli

1. Gallu gwenyn - Bees for Development

2. Gwasanaeth iechyd byd-eang - Cysylltiadau iechyd cymru o blaid affrica ac Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dysgu

1. Gweithio mewn argyfwng - DEC Cymru a Red Cross

2. Cyfarthrebu 101 - Bond a Dan Green Photographer

3. Masnach deg a chyfiawnder masnach  - Cymru Masnach Deg

4. Trais ar sail rhywedd: beth sy’n gweithio? - Tearfund a Sub Sahara Advisory Panel

Dyfeisio

1. Cadeiriau sy’n gallu newid bywydau  - Motivation a Disability Wales Africa

2. Sut mae chwaraeon yn ymwneud â datblygu rhyngwladol? - United Purpose

3. Dinasyddiaeth fyd-eang - Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru

4. Newid ac ymyrraeth - United Purpose a Community Carbon Link

Dylanwadu

1. Amcanion Datblygiad Cynaliadwy a Chymru - Llywodraeth Cymru/Prifysgol Bangor

2. Strategaeth datblygu ryngwladol i Gymru - HCA/Learned Society of Wales

3. Tlodi byd-eang a dyfodol cymorth - Oxfam Cymru

Os ydych chi eisiau gweld lluniau o’r diwrnod, cliciwch yma.

Cynhadledd Iechyd Cymru - Affrica 2018

18 Hydref 2018

Os wnaethoch chi colli allan ar Gynhadledd Iechyd y Flwyddyn hon ar Ddinasyddiaeth Fyd-eang yn y Deml Heddwch ac Iechyd yng Nghaerdydd dyma rai o'r cyflwyniadau o'r dydd:

1. Empowering nurses to take their place at the heart of tackling 21st Century health challenges Dr Catherine Hannaway, Global Campaign Programme Director, Nursing Now Campaign

2. Global Citizenship in the Public Sector - Dr Gill Richardson (Public Health Wales) and Health Board Representative

3. National Health in Zambia - Dr Charles Msiska, Director of Health, Central Province, Zambia

4. What does it mean to be a global citizen?  - Mr Biku Ghosh, Cyn Gadeirydd WfAHLN

5. Brecon Molo Link (Kenya) - Dr Magdalene Itumbi

6. The new Health Education England Global Health Strategy - Professor Ged Byrne, Director of Global Health, Health Education England

7. The Scottish Global Health Collaborative - Dr Bernadette O’Hare, Scottish Global Health Co-ordination Unit

Os ydych chi'n cael trafferth i weld lluniau o'r dydd, cliciwch yma

Digwyddiadau Rhannu Dysgu Derbynwyr Grantiau

Yn diweddar mi rydym wedi cynnal digwyddiadau rhanu dysgu yng Nghaerfyrddin a Cyffordd Llandudno os hoffech ei weld eto, maent ar gael isod:

Caerfyrddin (7 Medi 2018)

Cyffordd Llandudno (14 Medi 2018)

Cyflwyniad i UK Aid Direct a'r Gronfa Her Elusennau Bach 

11 Rhagfyr 2017

Mae Cronfa Her Elusennau Bach DFID (SCCF) yn cefnogi grwpiau bach-dielw Prydain, i codi eu raddfa i fyny a chynyddu cyrhaeddiad ac effeithlonrwydd eu prosiectau.

Yn y digwyddiad hwn, cyflwynwyd cynrychiolwyr o MannionDaniels, Rheolwr y Gronfa ar:

 • Pwy sy'n gymwys i ymgeisio
 • Elfennau i'w hystyried wrth wneud cais
 • Sut i wneud cais

Mae gwefan flaenorol ar y Gronfa Her Elusennau Bach gan MannionDaniels ar gael yma; https://www.ukaiddirect.org/apply/guidance-small-charities-challenge-fund/

Mae grantiau hyd at £ 50,000 ar gael ar gyfer prosiectau o hyd at 2 flynedd, a gellir cyflwyno ceisiadau am gyllid trwy www.ukaiddirect.org 

Cyflwyniad:

Diwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anabledd 2017

8 Rhagfyr 2017

Diwrnod Rhyngwladol i Bobl ag Anabledd: Trawsnewid tuag at gymdeithas gynaliadwy i bawb

Ers 1992, mae Diwrnod Rhyngwladol Pobl â Anableddau (IDPD) y Cenhedloedd Unedig wedi ei yn cael ei ddathlu bob blwyddyn ar 3 Rhagfyr o gwmpas y byd. Thema IDPD eleni yw "Trawsnewid tuag at gymdeithas gynaliadwy i bawb". Mae'r thema hon yn canolbwyntio ar yr amodau galluogi ar gyfer y newidiadau trawsnewidiol a ragwelir yn agenda datblygu 2030 ar gyfer Datblygu Cynaliadwy.

Cafodd y digwyddiad yma ei drefnu ar y cyd gyda Disability in Wales and Africa (DWA).

Cyflwyniadau:

Os hoffech ail gwylio y ffilm 'The Unknown' a cafodd ei ddangos yn yr ail sesiwn, mae ar gael ar YouTube.

Cynhadledd Iechyd Cymru - Affrica 2017

18 Gorffennaf 2017

Os gwnaethoch chi colli allan ar y Gynhadledd Iechyd eleni ar Cryfhau Systemau Iechyd Affricanaidd yn Stadiwm SWALEC yng Nghaerdydd, dyma rywfaint o wybodaeth am y diwrnod.

Roedd y prif siaradwyr yn cynnwys yr Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Lles a Chwaraeon, Vaughan Gething, Prif Swyddog Nyrsio Yr Athro Jean White, Dr David Counsell o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Yr Athro Anthony Redmond Prif Swyddog Gweithredol y UK-MED, Allison Williams Prif Swyddog Gweithredol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, Yr Athro Mark Bellis o Iechyd Cyhoeddus Cymru, Julia Downing Prif Swyddog Gweithredol Rhwydwaith Gofal Lliniarol Plant Rhyngwladol a'r Athro Yoswa Dambisya, Cyfarwyddwr Cyffredinol Cymuned Iechyd, Canol, Dwyrain, a De Affrica.

Ar y dydd mi wnaethom recordio cyflwyniadau yn y sesiynau llawn os hoffech ei gweld nhw eto, ewch i'n Sianel Youtube.

Mae copiau o'r cyflwyniadau canlynol ar gael:

Yr Athro. Jean White CBE, (Prif Swyddog Nyrsio, Llywodraeth Cymru) - Cyflwyniad Agoriadol

Yr Athro. Anthony Redmond, (Prif Weithredwr, UK-MED) - Cryfhau Systemau Iechyd yn Affrica ac Adeiladu Cadernid

Yr Athro. Mark Bellis (Cyfarwyddwr Polisi, Ymchwil a Datblygu Rhyngwladol, Iechyd Cyhoeddus Cymru) - Canolbwyntio yn Genedlaethol, Cyfrifol yn fyd-eang

Prof. Yoswa Dambisya, (Cyfarwyddwr Cyffredinol, Iechyd Cymuned Dwyrain, Canol a De Affrica) - Cryfhau Systemau Iechyd Affricanaidd

Julia Downing, (Prif Swyddog Gweithredol ICPCN a Anrh. Athro Brifysgol Makerere Kampala) - Gofal Lliniarol - Datblygu Hyfforddiant Nyrsio, Gallu ac Arweinyddiaeth yn Affrica

Africa Day

25th of May 2017

We were delighted to hear the commitment from the First Minister, Carwyn Jones and all the main political parties in Wales to the ongoing work of the Wales for Africa Programme.

This event at the senedd was day of solidarity and celebration.

The event provided an opportunity for individuals and organisations to share knowledge, information and experiences in International Development.

Wales-based development organisations doing International Development or Fair Trade activities had stalls to exhibit their work.

Dydd Wganda 2017

28fed o Ebrill 2017

Roedd yn bleser gennym groesawu Uwch Gomisiynydd Uganda, Ei Harddechogrwydd yr Athro Joyce Kakuramatsi Kikafunda.

Roedd y digwyddiad yn cyfle i grwpiau ac unigloin rhannu gwybodaeth a phrofiadau ym maes datblygu rhyngwladol.

Roedd gan sefydliadau datblygu yng Nghymru sy'n gweithio yn Uganda stondinau yn y digwyddiad i arddangos eu gwaith.

Hyfforddiant Datblygu Anabledd Cynhwysol

21ain o Ebrill 2017

Roedd hwn yn sesiwn hyfforddi cyfranogol a oedd yn ymgorffori anabledd yn ei chraidd.

Cyflwynir gan aelodau Anabledd yng Nghymru ac Affrica ac mi edrychodd y sesiwn yn y newid cyson a pholisi ac ymarfer sy'n esblygu ym maes datblygu anabledd-gynhwysol.

Roedd yn edrych yn benodol ar y cwestiynau dyfnach: y berthynas a chynrychiolaeth pobl ag anableddau yn ein gwaith; a sut i fod yn bartner gyda Sefydliadau Pobl Anabl (DPOs) i gyflawni newid trawsffurfiol, systemig yn y gwledydd lle rydym yn gweithio'.

Faterion pellach a chafodd eu cwmpasu yn cynnwys:

- Cyflwyniad i Anabledd
- Dull Seiliedig Hawliau anabledd a datblygiad
- Datblygu Cynhwysol Anabledd
- Ymgysylltu â chymunedau anabl lleol

Adnoddau:

Anabledd mewn Datblygiad - Pecyn Adnoddau

Cyflwyniadau:

Ruth Nortey - Disability Wales   

Sian Tesni - CBM 

Susanah Kimani - DisN

Brecon Molo Community Partnership

      

Menter, buddsoddi a busnes Diaspora

21ain Ionawr 2017 

Mi wnaeth Panel Ymgynghorol Is-Sahara ymuno â’r African Foundation for Development (AFFORD) yng Nghaerdydd i lansio eu Cyllid a Buddsoddi Diaspora (DFI) trwy arian Comic Relief i gefnogi mentrau busnesau diaspora gofrestredig yn y DU.

Cafodd y digwyddiad ei ddilyn gan drafodaeth panel prynhawn ar fuddsoddiad diaspora a menter yng Nghymru ac Affrica.

Cyflwyniadau:

Uwchgynhadledd Datblygu Rhyngwladol Cymru 2016

1 Tachwedd 2016

Os wnaethoch chi golli allan ar yr Uwchgynhadledd yn Stadiwm Liberty yn Abertawe, neu eisiau ail olwg, dyma amlinelliad o'r diwrnod:

Roedd y prif siaradwyr yn cynnwys y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth, Julie James, a ddarparodd drosolwg o 10 mlynedd y rhaglen Cymru o Blaid Affrica, Cat Jones Pennaeth Hub Cymru Africa yn siarad am 10 mlynedd o bartneriaethau, Nassra Juma Mohamed, Prif Hyfforddwraig Tîm Pêl-droed Merched Zanzibar a drafododd grymuso menywod trwy chwaraeon a Peter Di Campo a gyflwynodd ei brosiect Everyday Africa – sy’n rhoi cipolwg o beth mae'r cyfandir yn edrych fel trwy lluniau a sut mae hyn yn herio canfyddiadau.

Roedd yna hefyd sesiwn cwestiwn ac ateb gyda'r Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol, Sophie Howe, yn edrych ar sut y mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn berthnasol i Ddatblygu Rhyngwladol yng Nghymru, yn ogystal â sesiwn holi ac ateb gydag ystod o weithwyr proffesiynol datblygu yn edrych ymlaen at y 10 mlynedd nesaf o waith Cymru - Affrica.

Cyflwyniadau:

Trafodaethau Agored:

Cyflwyniadau o'r Gweithdai:

Cynhadledd Iechyd Cymru - Affrica 2016

6 Gorffennaf 2016

Os wnaethoch golli allan ar y Gynhadledd Iechyd y flwyddyn hon yn Stadiwm SWALEC yng Nghaerdydd dyma amlinelliad o'r dydd.

Roedd y prif siaradwyr yn cynnwys Yr Ysgrifennydd Cabinet dros Iechyd, Lles a Chwaraeon , Vaughan Gething a agorodd y gynhadledd, Mike McKirdy Is-lywydd Coleg Brenhinol y Ffisigwyr a Llawfeddygon yn Glasgow a siaradodd am Bartneriaethau Iechyd Byd-eang yn yr Alban, Ben Simms Prif Swyddog Gweithredol THET a'r ymwelydd yr Athro Osmund Mwandemele o Brifysgol Namibia.

Cyflwyniadau:

DWYRAIN AFFRICA: Persbectif o Cenya a Tanzania

17-18 Mawrth 2016

Roeddem yn falch i groesawu Uchel Gomisiynydd Kenya, Ei Ragoriaeth Lazarus Amayo a Dirprwy Uchel Gomisiynydd Tanzania, Mr Msafiri Marwa i gwrdd ag actifyddion Cymru Affrica ac aelodau o’r gymuned diaspora.

Darparodd y digwyddiad llwyfan i rannu a chyfnewid gwybodaeth a phrofiadau yn ymwneud â Datblygu Rhyngwladol.

Roedd gan sefydliadau datblygu Cymreig stondinau i arddangos eu gwaith.

Cyflwyniadau:

 Mariella Scott - Sazani Associates  Peter Masubo - Prifysgol Caerdydd   Prof John Kinuthia - PDC 
George Karani - Prifysgol Met Caerdydd    Jennifer Twelvetrees & Edna Wachira - Women 4 Resources

Cynhadledd Datblygu Rhyngwladol Ieuenctid

4 Rhagfyr 2015

Mi ddaeth Hub Cymru Africa, Youth Cymru a'r Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru Cynhadledd Datblygu Ieuenctid at ei gilydd yng Nghanolfan yr Urdd, Caerdydd.

Mi roedd yna cyfres o weithdai gyda cyrff ieuenctid ar; Sut i weithio yn y sector Datblygu Rhyngwladol, Gwirfaddoli yng Nghymru ac Affrica, sut i dylanwadu eich AS/AC a sut i gwneud gwaith ieuenctid byd-eang.

Gorffenodd y dydd gyda rownd derfynol Pencampwriaeth Dadlau Ysgolion Cymru yn y Cynulliad Cenedlaethol ac fe'i noddwyd yn garedig gan Julie Morgan AC.

Dyma rhai o'r cyflwyniadau os hoffech weld nhw eto:

      Georgetown Youth Club - Peace and Justice 

Mari Gooberman - Gweithdy Your Assembly

The Safe Foundation - Stori Gwirfaddolwr

Wales' Youth International Development Conference / Cynhadledd Datblygu Ieuenctid Cymru

Datblygu sy’n Cynnwys Anabledd

3 December 2015

I raddau helaeth, fe wnaeth Nodau Datblygu’r Mileniwm anwybyddu anghenion pobl anabl ar draws y byd. Fodd bynnag, mae’r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDG) newydd yn ceisio sicrhau na fydd yr un camgymeriad yn cael ei wneud eto.

Mi wnaethom redeg gweithgareddau a chlywed gan bartneriaid yn y sector o Gymru ac Affrica ac mi edrychon ni ar achosion o ymarfer da a beth yr ydym wedi dysgu i drafod ffyrdd newydd ymlaen ar gyfer datblygu sy'n cynnwys anabledd.

John Griffths AC, oedd yn noddi'r digwyddiad.

Dyma rhai o'r cyflwyniadau os hoffech weld nhw eto:

         Jonah Sialumano - Cyfleoedd a sialensau o weithio yn Affrica      

 Cat Jones - Hub Cymru Africa

Sian Tesni - Beth mae'r NDCau yn golygu ar gyfer Datblygu sy’n Cynnwys Anabledd

Disability Inclusive Development / Datblygu sy’n Cynnwys Anabledd

Cronfa Ewropeaidd a newyddbethau yng Nghymru

2 Rhagfyr 2015

2015 yw'r Flwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Datblygu, cyfle i godi ymwybyddiaeth, dealltwriaeth ac annog mwy o bobl i ymwneud a datblygu. Mi fydd yn cael ei chynnal ar y cyd gyda Y Comisiwn Ewropeaidd yng Nghymru, Phrifysgol Caerdydd - Y Prosiect Phoenix, Hub Cymru Africa a Bond, mi fydd y digwyddiad yma yn adlewyrchu'r sialensiau a chyfleodd i gyrff sy'n gobeithio ceisio am arian Ewropeaidd.

Mi roedd yna hefyd 'Marchnad le' yn y digwyddiad, yn arddangos prosiectau newyddbethau sy'n taclo sialensiau datblygu gan ddefnyddio technoleg a dyluniadau wedi' addasu i herio problemau presennol.

Dyma rhai o'r cyflwyniadau os hoffech gweld nhw eto:

     Stacey Vickers - Comisiwn Ewropeaidd       

      Judith Hall - Prosiect Phoenix (cyflwyniad i ddod)        

Cat Jones - Hub Cymru Africa

Clara Watkins - Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Jenna Bowen - Cotton Mouton Diagnostics

Wythnos Ddiasporas Fyd-eang: Dathlu Cyfraniadau at Ddatblygu Rhyngwladol

Os wnaethoch chi fethu allan ar ddigwyddiad Diaspora Hub Cymru Africa, mi wnaethom drafod amrywiaeth o bynciau ac mi roedd yna cyfres o drafodaethau diddorol. 

Dyma rhai o'r cyflwyniadau os hoffech gweld nhw eto:

     HAYAAT WOMEN TRUST - Fowzia Ali        

      AFRICAN FOUNDATION FOR DEVELOPMENT - Unisa Dizo-Conteh        

CARDIFF MET UNIVERSITY - Prof. George Karani

TRINITY CENTRE - Chloë Marong

2015 - Blwyddyn o Newid

Os fethoch chi allan ar ein digwyddiad 2015 - Blwyddyn o Newid;

Yn ystod y rhan cyntaf, mi wnaethom trafod Nodau Datblygu y Mileniwm (NDM) a'r symudiad tuag at y Nodau Datblygu Cynaliadwy (NDCau) a beth mae hyn yn golygu o fewn y cyd destun Cymraeg (Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol) ynghyd a panel gyda aeoldau o Llywodraeth Cymru, Cymru dros Affrica, Masnach Deg Cymru, Cyfeillion y Ddaear a Steve Howell.

Yn ystod ail hanner y digwyddiad mi wnaethom wahodd yr Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol (DFID) i trafod sut y mae nhw yn ennyn gwell dealltwriaeth o ran sut gallent gefnogi Sefydliadau Cymdeithas Sifil, mi roedd rhai cyrff Cymraeg ar gael i ateb rhai o'i  prif cwestiynnau.

Os hoffech cysylltu a DFID am hyn, cliciwch yma.

Cynhadledd Iechyd Cymru - Affrica 2015

Os wnaethoch chi methu allan ar ddod i'r Cynhadledd y flwyddyn hon ym Mhrifysgol Cardiff Met, mi allwch lawrlwytho copi o'r adroddiad blynyddol yma.

Mi roedd y siaradwyr eleni ynb cynnwys y Prif Weinidog Carwyn Jones a agorodd y cynhadledd, Arglwydd Nigel Crisp oedd yn siarad am Datblygu Cynaladwy a'r ymwelydd Dr Grace Kodindo yn sôn am ei phrofiadau, heriau a’i llwyddiant yn gweithio mewn iechyd mamau a phlant yn Affrica.

Lansiad Hub Cymru Africa  

Rydym yn gybeithio y wnaethoch chi fwynhau ei lansiad ar y 23 Mehefin. Yn ystod y digwyddiad mi wnaethom trafod ein gweledigaeth am y partneriaeth ac mi lansiodd ein rhaglen grantiau

Agorwyd y digwyddiad yn Stadiwm y Mileniwm gan y Prif Weinidog Carwyn Jones ac mi roedd yna hefyd araith gan Cat Jones and Dr Mwenya Chimba. Dyma casgliad o luniau o'r noson gyda lleisiau Aber Valley Male Voice Choir yn y cefndir.

Am fwy o wybodaeth am ein rhaglen grantiau, cliciwch yma.