Pecyn Cymorth ar gyfer Grantiau

Mae gwneud cais am gyllid yn gallu bod yn dasg frawychus i nifer o grwpiau a mudiadau Datblygu Rhyngwladol a Masnach Deg.

Yn aml, elfen bwysicaf y cais yw'r gallu i ddangos bod eich prosiect yn seiliedig ar angen clir, a’i fod wedi ei gynllunio a'i ystyried yn drylwyr.

Nod yr wybodaeth ar y dudalen hon yw rhoi rhywfaint o ddeunydd darllen a thempledi defnyddiol i chi, a allai eich helpu i gynllunio, gweithredu ac adrodd yn effeithiol ar eich prosiect.

Cynllunio Prosiect

Monitro a Gwerthuso

Dangos Effaith

Hub ar-lein o ganlyniadau, dangosyddion ac offer casglu data ydy The Impact Builder, a ddyluniwyd i helpu mudiadau i fonitro a gwerthuso eu prosiectau a'u rhaglenni. Mae wedi cael ei ddatblygu gan fwy na 100 o gyrff anllywodraethol yn y DU, a gafodd eu dwyn at ei gilydd gan Bond. 

Impact Builder BOND: https://my.bond.org.uk/impact-builder

Hunanasesu Sefydliadol